Novejša na 100 slov: Literárna súťaž pre verejnosť

Pôvodný nápad na súťaž vznikol v Chile. V Európe bol prvýkrát realizovaný v Budapešti v roku 2014 tímom Mindspace. Po dvoch úspešných rokoch v Maďarsku sa súťaž rozšírila do krajín vyšehrádskej štvorky.—

Úlohou účastníkov je opísať naše mesto Spišská Nová Ves v texte s presne 100 slovami, pričom môže ísť o akýkoľvek literárny útvar napríklad opis, úvaha, báseň.

Základné pravidlá:

Text v dĺžke presne 100 slov, akýkoľvek literárny útvar gramaticky upravený. Text nesmie porušovať dobré mravy, ľudské práva a dôstojnosť. Text musí byť apolitický. Text porušujúci pravidlá bude vylúčený zo súťaže. Texty zasielať elektronickou formou na adresu: 100slov@snv24.sk s uvedením celého mena autora. Príspevky bude posudzovať verejnosť priebežným hlasovaním.

Doba trvania súťaže je stanovená od 07.05. 2018 do 04 .06.2018 do 20:00 vrátane. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo dobu trvania súťaže predĺžiť.

Zber príspevkov v súťaži  prebieha elektronicky na adrese 100slov@snv24.sk. Súťažné príspevky budú v tlačenej podobe vystavené v spoločných priestoroch OC Madaras, Mlynská 39, Spišská Nová Ves. Po dobu výstavy súťažných príspevkov bude môcť verejnosť hlasovať za TOP10 príspevkov na hlasovacích lístkoch prístupných na určenom mieste v blízkosti výstavy v OC Madaras.

Účasť v súťaži je dobrovoľná. Účasťou v súťaži vyjadruje každý účastník súťaže súhlas s pravidlami a podmienkami tejto súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať a neporušovať právny poriadok  Slovenskej republiky ani oprávnené záujmy usporiadateľa súťaže či organizátora súťaže.

Súťaž je určená verejnosti, občanom mesta, študentom a žiakom škôl, ktorí si myslia, žeby svoje literárne črievko mohli prezentovať aj takýmto spôsobom. Práce budú zverejnené v tlačenej podobe na výstave a taktiež na literárnom blogu portálu snv24.sk.

Pin It on Pinterest

Share This