4 spôsoby ako zaplatiť pri kúpe nehnuteľnosti

Základnou povinnosťou predávajúceho je odovzdať kupujúcemu nehnuteľnosť a základnou povinnosťou kupujúceho je zaplatiť kúpnu cenu. Do úvahy prichádza niekoľko spôsobov, ako môže byť kúpna cena za nehnuteľnosti zložená.

Platba pri podpise kúpnej zmluvy

Má pre predávajúceho výhodu, že má istotu, že kupujúci je solventný a kúpnu cenu má ihneď k dispozícii. Nevýhodou pre kupujúceho je skutočnosť, že musí zaplatiť kúpnu cenu, hoci ešte nehnuteľnosť nemá vo svojom vlastníctve a vo väčšine prípadov k nej dokonca nemá ešte ani prístup. Za byt, dom alebo inú nehnuteľnosť sa spravidla zaplatí do 1 – 2 dní od podpisu kúpnej zmluvy v závislosti od prevodu v banke.

Delená platba

Určitú časť kúpnej ceny kupujúci odovzdáva pri podpise zmluvy a zvyšok po povolení vkladu vlastníckeho práva. Predávajúci má časť kúpnej ceny ihneď k dispozícii, nemá však istotu, či je kupujúci seriózny a solventný a nevie či mu bude druhá časť po prevode vlastníckeho práva uhradená. Kupujúci zase nevie, či bude na jeho osobu nehnuteľnosť prevedená, ale už musí časť kúpnej ceny zaplatiť. Delená platba je často využívaný spôsob pri hotovostnej kúpe.

Platba po prevode vlastníckeho práva

Má výhodu pre kupujúceho, pretože za nehnuteľnosť platí až vtedy, keď sa naozaj stane vlastníkom kupovanej nehnuteľnosti. Pre predávajúceho má nevýhodu v tom, že musí čakať na zaplatenie kúpnej ceny a nemá istotu v tom, že kupujúci naozaj zaplatí. Tento spôsob platby sa využíva najmä v prípade, že na nehnuteľnosti viazne exekúcia alebo záložné právo veriteľa ako napr. banka. Ak by náhodou nedošlo k úhrade zo strany kupujúceho, v kúpnej zmluve sa určí spôsob vrátenia plnenia vyplývajúceho zo zmluvy.

Platba prostredníctvom tretej osoby

Sem môžeme zaradiť napríklad zloženie kúpnej ceny do notárskej úschovy alebo rôzne formy vinkulovaných účtov v banke. Pre tieto možnosti platí, že platba prebieha prostredníctvom tretieho, nezainteresovaného subjektu. Ide pravdepodobne o najspoľahlivejší spôsob pre obe zmluvné strany. Kúpna cena býva zložená do notárskej úschovy alebo na osobitný účet v banke pri podpise zmluvy a je odovzdaná predávajúcemu až po predložení dokladov, ktoré potvrdzujú, že došlo k prevodu vlastníckeho práva na kupujúceho. Predávajúci má tak už pri podpise zmluvy istotu, že kupujúci je solventný a že peniaze dostane, a kupujúci má istotu, že kým na jeho osobu nebude nehnuteľnosť prevedená, nepríde o svoje peniaze. Jedinou nevýhodou je nákladnosť transakcie, keďže notár alebo banka si účtuje za zriadenie úschovy poplatky.

Autor článku:

Marcel Franko – certifikovaný realitný poradca senior v spoločnosti EVERESTREALITY.sk, s.r.o.   | +421 949 129 656 | franko@everestreality.sk

Pin It on Pinterest

Share This