Kedy podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

Termín podania priznania k dani z nehnuteľností a zaplatenie dane je 31. 1. 2017. Daňové priznanie pre daň z bytov platí pre občana, ktorý je k 1.1.2017 vlastníkom bytu. 

Daňové priznanie podáva len občan, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností, prestal byť vlastníkom nehnuteľností, alebo ak nastali zmeny vo výmere, nastali zmeny vo využívaní, v roku 2016 nadobudlo právoplatnosť stavebné, alebo kolaudačné rozhodnutie.

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ

Daň z nehnuteľností je upravená zákonom č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Daň z nehnuteľností je jednou z miestnych daní. Zákon rozlišuje 3 druhy dane z nehnuteľností: daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov (kam patria pre účely dane i nebytové priestory v bytovom dome). Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

DAŇOVÉ PRIZNANIE

Tlačivo daňového priznania je k dispozícii na miestne príslušnom mestskom ( obecnom ) úrade alebo na web stránke samosprávy. S daňovým priznaním je potrebné doložiť rozhodnutie z katastra o povolení vkladu, zmluvu o prevode, osvedčenie o dedičstve, alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľností. Pri podielovom spoluvlastníctve priznanie podá každý spoluvlastník za svoj spoluvlastnícky podiel. Ak sa spoluvlastníci dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci. Pri bezpodielovom vlastníctve manželov priznanie podá jeden z manželov. Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane (t. j. obci) do 31. januára 2017, v ktorom mu vznikla prvá daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru 2017 a v tomto termíne aj zaplatiť daň.

Daňové priznanie nepodáva ten majiteľ nehnuteľnosti, ktorý už v predchádzajúcich rokoch podal priznanie a v jeho vlastníctve nenastali žiadne zmeny.

Autor článku:

Marcel Franko – certifikovaný realitný poradca senior v spoločnosti EVERESTREALITY.sk, s.r.o.   | +421 949 129 656 | franko@everestreality.sk

Pin It on Pinterest

Share This