KONFLIKTY ZÁUJMOV VO VEREJNEJ SLUŽBE POZNÁME AJ V NAŠOM MESTE

Keď som si o tejto problematike čítal prvýkrát, hneď mi pár ľudí napadlo aj v našom meste. Pár poslancov, ktorých záujmy a rozhodovanie ovplyvňuje niekto v pozadí. Kamaráti, spriatelené firmy alebo rodina. A im prihadzovať kšeft. Im robiť ústupky. Ich protežovať. A stačí sa pozrieť, čo všetko sa dá v našom meste vybaviť po protekcii. Keď máte správne známosti a správne meno. Ak sa o to trochu zaujímate a vidíte do zákulisia, tak vám bude tento text dávať zmysel.

Nie vždy je možné sa konfliktu záujmov vyhnúť. Samo o sebe to nie je protizákonné, pretože sa nedá celkom zabrániť tomu, aby sa verejní činitelia pri svojej práci nedostali do konfliktu záujmov, pretože majú rodinu, priateľov, rôzne pracovné a mimo podnikateľské aktivity, investície, majetkové záujmy atď… . No musia to vedieť zvládnuť, ak dôjde ku kontaktu.

Efektívne pravidlá na zvládnutie konfliktu záujmov by mali zabezpečiť nestrannosť a plnenie verejnej funkcie bez ovplyvňovania vlastnými záujmami.

Verejný činiteľ je v konflikte záujmov vtedy, keď je jeho objektivita narušená jeho vlastnými záujmami, alebo záujmami jeho rodinných príslušníkov, obchodných partnerov, blízkych osôb. Môže sa stať, že pri svojich povinnostiach bude ovplyvnený vzťahom s nejakou osobou, s ktorou má spoločné záujmy alebo súkromný vzťah. Takéto jednanie môže mať negatívny vplyv na tieto jeho pracovné povinnosti, zodpovednosť a nestrannosť. Pri takomto konflikte záujmov môže verejný činiteľ prijímať rozhodnutia, uprednostňujúce súkromné záujmy pred verejným záujmom.

Zákon nezakazuje mať konflikt záujmov. Zákon však zakazuje, aby osoba vo verejnej službe konala, aj je v takomto konflikte záujmov. Okrem porušenia zákona sa tým zrádza dôvera verejnosti.

Ak verejný činiteľ čelí skutočnému konfliktu záujmov, MUSÍ o tom informovať. Informovať o svojich súkromných záujmoch, ktoré by mohli ovplyvňovať vykonávanie jeho práce.

Usmernenie OECD rozlišuje tri typy konfliktu záujmov:

Skutočný – ide o konflikt medzi verejnou službou a súkromnými záujmami verejného činiteľa. V tomto prípade má daný verejný činiteľ súkromné záujmy, ktorými by mohol byť ovplyvniteľný pri plnení jeho pracovných povinností a úloh

Zdanlivý – ak sa zdá, že súkromné záujmy verejného činiteľa môžu ovplyvniť jeho pracovné povinnosti a úlohy

Potenciálny – ak má verejný činiteľ súkromné záujmy, u ktorých je možné vyústenie do konfliktu záujmov, ak bude v budúcnosti vykonávať svoje pracovné úlohy.

Riziko konfliktu záujmov predstavujú hlavne oblasti:

– verejného obstarávania – hodnotenie ponúk, ponukové konanie, zadanie zákazky

– riadenie ľudských zdrojov – ďalšie zamestnanie okrem verejnej služby, predchádzajúce a nasledujúce zamestnanie, prijímanie do zamestnania a povýšenie

– iné oblasti – rozhodovanie a tvorba politiky, vnútorné informácie, dary, zneužívanie štátneho majetku, nepriame ovplyvňovanie, obchodovanie so sebou samým…

Riešenia v situácii konfliktu záujmov:

– odstránenie/zrušenie konfliktu záujmov

– zrušenie účasti na rozhodovacích procesoch

– obmedzenie prístupu k informáciám

– presun na inú pozíciu

– odstúpenie

Odstúpenie by malo zahŕňať zrušenie všetkých činností – hlasovanie, rozhodovanie, diskutovanie, rokovanie, odporúčanie, prehodnocovanie, kontrolovanie … . Verejný činiteľ sa nemôže zúčastňovať žiadnych ďalších procesov.

Pin It on Pinterest

Share This