DROGY? TIE NIE SÚ PRE MŇA…

V mesiacoch september až december 2017 sa na siedmich základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves bude realizovať projekt s  názvom Drogy? Tie nie sú pre mňa…Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie na základných školách a  zodpovedného rozhodovania sa v  situáciách, kedy je vystavená tlakom skupiny alebo vonkajšieho prostredia.

Z  jednotlivých prednášok a  besied bude spracovaný informačno‑osvetový zborník, ktorý bude distribuovaný do všetkých základných škôl ako ďalší nástroj protidrogovej prevencie. Projekt finančne podporilo Ministerstvo vnútra SR v rámci financovania aktivít zameraných na prevenciu kriminality pre rok 2017 v sume 6700 €, mesto prispieva sumou 1700 €. Prevencia bude prebiehať formou prednášok, besied a praktických ukážok s odborníkmi z relevantnej oblasti (OZ Mladí ľudia a život, MsP, Policajný zbor SR). Peer aktivisti OZ Mladí ľudia a život budú na každej škole a v každej triede 6. a 7. ročníka postupne organizovať besedy so žiakmi, ktorých zámerom bude poskytnúť žiakom možnosť dialógu s rovesníkmi na témy drogovej závislosti, ich foriem, nástrah, ale hlavne, akým spôsobom odolať prípadným tlakom skupiny alebo prostredia.  Lektori z  mestskej polície a  PZ SR zabezpečia prednáškové vstupy o  škodlivosti užívania drog za použitia názorných pomôcok  – drogového kufríka a simulačných okuliarov (okuliare simulujú pocit, ako keby bol človek pod vplyvom drog, vidí skreslene a stráca pohybovú koordináciu), poskytnú informácie o trestnoprávnej zodpovednosti v súvislosti so zneužívaním drog, odprezentujú reálne prípady z praxe.

Aktivita Alternatívou proti drogám bude zabezpečená a vedená Tanečným centrom pre deti, mládež a  dospelých BDSkrew zo Spišskej Novej Vsi a bude zahŕňať úvodný dvojhodinový Street Dance workshop na každej základnej škole v meste, ktorého hlavným cieľom bude priblížiť žiakom teoreticky a konkrétnymi tanečnými ukážkami všetky štýly street dance tanca. Podujatie bude tiež využité na propagáciu zdravého životného štýlu.

 

Ing. D. Paveleková

referát rozvoja mesta, MsÚ

zdroj : www.spisskanovaves.eu

Pin It on Pinterest

Share This