OKREM ROZSIAHLEJ REKONŠTRUKCIE MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ PREBIEHA I OBNOVA VODOVODU

Veľká cestná revolúcia, aj tak by sa dal nazvať rekonštrukčný boom, ktorý zasiahol Spišskú Novú Ves. V rámci najväčšieho projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií dostáva novú podobu približne 10 km ciest a 5 km chodníkov. Investícia v objeme 5,9 mil. eur je realizovaná spoločnosťou Eurovia SK, a. s., Košice, ktorá je víťazom verejného obstarávania. Tomuto zhotoviteľovi bude mesto následne počas desiatich rokov v rovnomerných splátkach splácať prestavaný investičný náklad. (Poznámka: Zoznam rekonštruovaných komunikácií sme uverejnili v aprílovom Informátore.) Na vopred avizovanú rekonštrukciu zareagovali aj ďalšie organizácie, ktoré by túto skutočnosť radi využili na vlastnú obnovu a opravy. Medzi ne patrí aj podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., ktorej vedenie sa v spolupráci s mestom dohodlo na obnove poruchových vodovodov a kanalizácií na vybraných uliciach a následne na termínoch realizácie, kde mesto plánuje rekonštrukciu ciest a chodníkov. „Týmto postupom prác sa eliminuje poškodzovanie zrekonštruovaných komunikácií z dôvodu porúch na vodovode alebo kanalizácii v budúcnosti,“ uviedol primátor mesta Ján Volný, ktorý je zároveň predsedom predstavenstva PVS, a. s. Obnova verejného vodovodu je realizovaná v dĺžke 950 m vrátane pripojení na verejný vodovod na Hviezdoslavovej ulici. „Ukončenie prác v celom rozsahu je naplánované do 30. 5. 2018.

Pri obnove vodovodu bola zvolená nová, tzv. bezvýkopová technológia berstlinig, čo v preklade znamená vťahovanie nového potrubia do starého, pričom dochádza k rozrušeniu starého potrubia, a to z dôvodu minimalizovania rozsahu zemných prác, spätných úprav chodníkov a ciest,“ uviedol investičný riaditeľ Podtatranskej vodárenskej spoločnosti Ing. štefan bukovič. Veľkou výhodou tejto metódy je aj to, že dochádza len k čiastočnému obmedzeniu dopravy oproti zaužívanej klasickej výkopovej metóde. zemné práce prebiehajú iba na miestach, kde je potrebné prepojiť nové vodovodné potrubie s jestvujúcou vodovodnou prípojkou a v miestach, kde sa osadzuje stroj na zaťahovanie vodovodného potrubia. Takýmto spôsobom je možné zatiahnuť úsek v dĺžke 100 až 300 m potrubia naraz, bez nutnosti realizácie výkopových prác. Okrem tejto rozsiahlej rekonštrukcie miestnych komunikácií a obnovy vodovodu sa do plánu opráv dostali i menšie investície. „Okrem veľkej plánovanej rekonštrukcie komunikácií musíme reagovať na aktuálne potreby, napr. v oblasti zvyšovania kapacity parkovacích miest (parkoviská Rázusova 2 – 12, Česká, Slovenská 26 – 28, Javorová), príp. rekonštrukcie niektorých chodníkov podľa požiadaviek mestských výborov. Ďalšie menšie opravy verejných priestranstiev realizujeme podľa potreby a finančných možností priebežne počas roka,“ dodal Ing. p. Susa, ved. odd. výstavby a dopravy MsÚ.

Auto článku: Andrea Jančíková

Zdroj článku: Informátor máj 2018

Zdieľaj to