Dobré knihy v Spišskej knižnici patria k nášmu životu

Dlhodobo sa počet milovníkov kníh neustále zmenšuje a nahrádzajú ich audiovizuálne médiá. Čítanie je pre ľudí a ich duševný vývin dôležité. A vždy je vidieť u koho je maximálnym čitateľským zážitkom reklamný leták, alebo správy v mobile, bez interpunkcie, štylistiky a gramatickej správnosti. Prejavuje sa to v žalostnej slovnej zásobe a neschopnosti komunikácie v písomnom, ale aj ústnom prejave, až je to komické. Filmy vám nikdy neposkytnú takú rozmanitosť slov, akú vám ponúkne dobrá kniha. Všetky tie myšlienky, ktoré niekto musel spracovať a dať na papier. A preto je podstatnou a nevyhnutnou súčasťou každého mesta aj knižnica.

V porovnaní s obchodom má knižnica skutočný záujem o to, aby ľudia čítali. Nie je to len biznis. V knižnici vám totiž napriek obmedzenému rozpočtu umožnia za málo peňazí čítať rôzne knihy a nehľadí sa na ich cenu. Zdieranie ľudí je totiž parketou obchodov, kde si knihu kúpite, raz prečítate a stáva sa nepoužiteľnou. Maximálne ju môžete predať ďalej. Knižnica umožňuje knihám, aby putovali a nasýtili viac hladných mozgov. A to nerátam besedy, prednášky a akcie pre čitateľov.

Skoro každý vie, kde je sídlo Spišskej knižnice, no mnohí okolo nej prechádzajú bez toho, aby si uvedomili to kvantum slov a myšlienok, ktoré budova v sebe prostredníctvom kníh ukrýva. A je naozaj márnivosť brať túto inštitúciu ako samozrejmosť a chodiť okolo nej bez povšimnutia. Neuctiť si všetkých tých autorov, ktorí život zasvätili písaniu, myšlienkam, zbieraniu informácií a hladeniu duše čitateľov.

V spolupráci s riaditeľom Spišskej Knižnice, pánom Jozefom Lapšanským, sme sa o knižnici dozvedeli viac, a rozhodli sme sa s vami o tieto informácie podeliť v nasledujúcich riadkoch.

Po predchádzajúcom období skromnosti a limitovaných prostriedkov prežíva Spišská knižnica v ostatných dvoch rokoch štedrejšie, úrodnejšie roky s badateľnými výsledkami. Medzi tie patrí napríklad dokončenie rekonštrukcie vchodovej brány, kompletná výmena zadnej brány, náročná renovácia okien, inštalovanie novej podlahovej krytiny v priestoroch úseku literatúry pre deti a mládež, zakúpenie nových počítačov a ďalšieho príslušenstva IKT. Pobočka na sídlisku Mier situovaná do tamojšieho domu kultúry prešla exteriérovou a hlavne interiérovou rekonštrukciou.

V roku 2017 knižnica doplnila technické vybavenie zakúpením hardvéru v celkovej hodnote 5065 €. Nakoľko sa v knižnici dlhodobo používa starší hardvér aj softvér, práve novým hardvérovým vybavením budú služby knižnice kvalitnejšie. Zriaďovateľ – Košický samosprávny kraj – akceptoval v roku 2017 prevažnú časť kľúčových požiadaviek Spišskej knižnice, ktorá v uplynulom roku hospodárila s rozpočtom 344 720 €.

Aktuálny celkový stav knižničného fondu v súčasnosti obsahuje 89 402 knižnično- informačných jednotiek. Prírastok do fondu za rok 2017 predstavoval 2231 knižničných jednotiek, z toho 1647 nadobudnutých kúpou a 572 získaných darom od priaznivcov a podporovateľov. Celkovo bolo na nákup dokumentov (kníh, špeciálnych zbierok a periodík)

vynaložených 11 869 €. Z Fondu na podporu umenia MK SR Spišská knižnica získala sumu 6 000 €. Košický samosprávny kraj poskytol na spolufinancovanie projektu 320 € a na ďalšie doplnenie fondu investovala knižnica z vlastných zdrojov 5 544 €.

Spišskú knižnicu v roku 2017 navštívilo 2704 čitateľov a účastníkov podujatí. Počet výpožičiek v roku 2017 dosiahol stav 111731 v hodnotenom roku 2017. Odborný tím knižnice v roku 2017 pripravil 147 podujatí s celkovou návštevnosťou 3436 účastníkov s denným priemerom návštevnosti 130 osôb. Najviac akcií už tradične patrilo deťom a mládeži. Ťažiskové a cyklické sú akcie Mám básničku na jazýčku (celomestská recitačná súťaž škôlkarikov), mikulášske stretnutie čitateľských rodín, Literárna súťaž Skala útočišťa, Spišská biblická jeseň, Literárne hodinky pre obyvateľov Domova dôchodcov na sídlisku Tarča a iné.

Spišská knižnica aj v roku 2017 systematicky spolupracovala so všetkými typmi škôl v meste a sporadicky aj s niektorými ZŠ a MŠ z okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, ktoré prejavili záujem o tematické podujatia, exkurzie alebo informačnú výchovu na úseku literatúry pre deti a mládež.

V spolupráci s oddelením školstva MsÚ v Spišskej Novej Vsi zorganizovala knižnica pre pedagógov slovenského jazyka a literatúry úspešný projekt 3 x K (kompetencia, komunikácia, kontext), ktorý má prispieť k zvýšeniu úrovne učiteľov v práci s literárnym textom. Projekt pokračuje aj v roku 2018.

V Spišskej knižnici sa pravidelne stretávajú členovia Spišského literárneho klubu. Pretrvávajúcim nedostatkom je absencia výkonnejšieho počítačového systému, najvhodnejším sa v súčasnosti javí Trítius. Nevyhnutná je taktiež rekonštrukcia podláh na úseku náučnej literatúry pre dospelých. Riešenie obidvoch problémov závisí od objemu schválených finančných prostriedkov v rozpočte na rok 2018.

Jozef Lapšanský: „Donedávna sa existencia knižníc po búrlivej akcelerácii informačno- komunikačných technológií spochybňovala a veľa skeptických hlasov predpovedalo zánik týchto inštitúcií. Terajšia situácie nie je síce radostná, no Spišská knižnica s regionálnou pôsobnosťou chce verejnosť denno-denne presviedčať o svojej životaschopnosti. Našťastie nachádza v meste aj v regióne ľudí dobrej vôle, ktorí vnímajú starú dobrú knihu ako neoddeliteľnú súčasť svojho života. Navzdory turbulentnej súčasnosti stále platí: kniha obohacuje myseľ a otvára srdce.“

Dajte čítaniu šancu a využite služby Spišskej knižnice, ktorá má úprimný záujem na tom, aby sa ľudia oboznamovali so silou myšlienok, príbehov a nápadov, zachytených v knihách. Dáte zároveň priestor fantázii, rozvíjaniu slovnej zásoby a príjemnému relaxu.

Zdieľaj to