INFORMÁCIE PRE VOLIČOV PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV 4. NOVEMBRA 2017

Vážení voliči, v roku 2014 nadobudla účinnosť sústava zákonov upravujúcich problematiku volieb a s ňou aj úlohy obcí pri príprave a priebehu volieb. Jednou zo zmien je doručovanie oznámení o čase a mieste konania volieb, ktoré sa na rozdiel od predchádzajúcich volieb, nedoručujú na mená voličov, ale jedno oznámenie do domácnosti. V súvislosti s touto zmenou upozorňujeme voličov, že oprávnený volič je zapísaný v zozname voličov podľa miesta trvalého pobytu. Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď občan (volič) zmenil trvalý pobyt, avšak zmenu z  akýchkoľvek dôvodov nemá uvedenú v  občianskom preukaze. Preto v prípadoch, keď sa volič dostaví do volebnej miestnosti s  občianskym preukazom a nebude zapísaný v zozname voličov, okrsková volebná komisií overí jeho trvalý pobyt a voliča usmerní, v ktorom volebnom okrsku je zapísaný v zozname voličov a kde sa nachádza jeho príslušná volebná miestnosť. Občania (voliči), ktorým bol v  meste Spišská Nová Ves zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, a majú právo hlasovať, sú podľa evidencie obyvateľov zapísaní v zozname oprávnených voličov vo volebnom okrsku číslo 21. Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza v  budove Hotelovej akadémie na Radničnom námestí 1 v Spišskej Novej Vsi. Informácie o  zapísaní do zoznamu oprávnených voličov vo volebných  okrskoch v  meste Spišská Nová Ves získa oprávnený volič na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1 – prízemie, č. dverí 114; informácie o trvalom pobyte – evidencia obyvateľov č. dverí 118.

Vo volebnej miestnosti

Volič pred hlasovaním preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Potom dostane od členov komisie dva hlasovacie lístky a prázdnu obálku, čo potvrdí vlastnoručným podpisom. Volí zakrúžkovaním poradového čísla, ktoré je uvedené pred menom kandidáta. Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov zastupiteľstva môže zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť vo volebnom obvode zvolených (v našom obvode volíme najviac 7 poslancov). Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Oba hlasovacie lístky vloží do obálky a túto do volebnej schránky. Nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky odloží do schránky na nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 €. Viac informácií k voľbám do orgánov samosprávnych krajov nájdete aj na web stránke mesta www.spisskanovaves.eu vpravo dole.

Zdroj článku: Informátor 11/2017

Pin It on Pinterest

Share This