Rekonštrukcia parkovacieho systému v meste

Na mestské výbory a komisie sa dostal návrh na prvú zmenu rozpočtu mesta. V návrhu sú viaceré požiadavky na financovanie rôznych projektov. Parkovací systém, futbalový štadión, cesty, chodníky, detské ihriská, reduta…

V rámci prvej zmeny rozpočtu sa navrhuje rekonštrukcia parkovacieho systému pri detskej poliklinike a hlavnej pošte. Rekonštrukcia by mala zahŕňať výmenu vjazdových terminálov, centrálneho počítača, komunikátorov  vjazdov. Jedno parkovisko počíta s nákladom 13 tisíc eur, pravdepodobne bez DPH. Požiadavka na túto zmenu rozpočtu je celkovo 32 tisíc eur. Čo som si pozeral ceny závor s komplet mechanickou časťou, tak cena za 1ks sa pohybuje do 1.500 eur s DPH. K tomu je potrebná montáž a synchronizácia s centrálnym počítačom.

Vjazdový terminál je predpokladám kompletná mechanická časť vrátane závor, spolu ich je 6, ak sa nemýlim. Centrálny počítač by mal byť jeden, dedukujem. Otázkou je v akom rozsahu je táto rekonštrukcia, kto vypracoval nacenenie týchto prác a či zákazka bude zadaná priamo dodávateľovi, v tomto prípade asi firme VILLA PRO s.r.o., alebo sa bude súťažiť s viacerými ponukami na rekonštrukciu, čo v prípade kompletnej výmenu mechanických častí a počítača vidím ako odôvodnené, pretože po aktuálnom parkovacom systéme ostanú len búdky na prijímanie platieb.

Odhliadnuc od potreby výmeny zastaralého parkovacieho systému pracujem s informáciou, že mesto vyzbiera na parkovnom ročne cca 200 tisíc eur ( informácia od náčelníka MP ). Natíska sa tu myšlienka, a síce riešiť parkovanie komplexne. Pridružiť k aktuálnej sústave závor aj ďalšie parkoviská a to na Letnej ulici, pri cintoríne a bývalom súde. Na komisii padol aj návrh zautomatizovať výber parkovného snímacími kamerami ako to riešia veľké nákupné centrá.

Parkovacia politika mesta potrebuje v najbližšom období prijať záväzný koncept. Vyhodnotiť možnosť rezidenčného parkovania, ktoré by zásadne zasiahlo do práce mestskej polície v oblasti kontroly parkujúcich. Verím, že v meste máme kompetentných ľudí, ktorí dotiahnu túto otázku v čo najkratšej dobe do stavu, kedy si budeme môcť povedať, že parkovanie v meste dosiahlo nový level, ktorý prispeje k skvalitneniu parkovania v našom meste.

Pin It on Pinterest

Share This